Bevezető 1

A múltban mélyen gyökerező kulturális örökség minden közösség számára azonosságtudatának forrása. Ennek számos megnyilvánulása, mint például a népzene és a néptánc, az ünnepek, a kézművesség, a népköltészet, a helyi nyelvek és a nyelvjárások eltűnőben vannak. Ennek fő oka, a társadalmi-gazdasági modernizáció illetve az információáramlás és a kommunikációtechnika nagymértékű fejlődése, a globalizálódó kultúra egységesítő hatása. A szellemi örökség természeténél fogva is tünékeny, így kétszeresen is sürgető szükség van e hagyományok tudatos megmentésére, továbbéltetésére. A szellemi örökség védelmének leghatékonyabb módja, ha összegyűjtjük, archiváljuk e kultúra elemeit, megőrizve így azokat nemcsak a kutatás, hanem a művészetek és a mindennapi élet számára. Ezt a célt szem előtt tartva, a hagyomány hordozóit ismertté és hivatalosan elismertté kell tenni. Az elmúlt száz esztendőben a világ számos országában változatos formákat alakítottak ki arra, hogy elismerjék a tehetséges népi alkotókat. A legutóbbi években a nemzetközi szakmai szervezetek az UNESCO ajánlására igyekeznek nemzetközileg is összehangolni a hagyományos szellemi kultúra védelmét és a kiváló előadó egyéniségek, alkotók, illetve közösségek elismertetését. 2 Ennek szellemében készült ez az összefoglaló is, amelynek célja a magyar példa ismertetése.

I. A Népművészet Mestere cím keletkezésének története

a) Előzmények

A paraszti kultúra gyökeres változása Magyarországon a XIX. század végén kezdődött meg. Ez az az időszak, amikor a gyáripar rohamos fejlődésnek indult, és tömegesen, olcsón készített gyártmányaival fokozatosan kiszorította a régi kézműipar termékeit. Ezzel egy időben az út- és vasúthálózat kiépítésével az egyes tájak, falvak elszigetelődése egyre inkább megszűnt. Az országossá váló kommunikáció, valamint az iskoláztatás egyre több és több embert ismertetett meg a szűkebb környezetén kívüli világgal. Ennek következtében a zárt körben élő, hagyományos paraszti–mezővárosi kultúra keretei az ún. „városi” vagy közkultúra behatolása nyomán bomlani kezdtek. Ez a folyamat megfordíthatatlan, s különböző időpontokban – az iparosítás, az urbanizálódás menetétől függően – Európában, sőt az egész világon végbe megy. A paraszti kultúrával foglalkozó szakemberek előtt már régen felvetődött a kérdés: mi történjék a magyar népi–nemzeti kultúra e gazdag, csodálatosan szép alkotásokat felmutató örökségével? Vajon csak arra jó és érdemes ez az örökség, hogy múzeumi tárlókban állítsuk ki, és művészeti könyvek tábláin, zene- és tánctudományi munkák hasábjain örökítsük meg? Az előbbi lehetőségekkel szemben: van-e mód arra, hogy a hagyományos kultúrát a mindennapi életünk szerves részévé tegyük?

A kérdésekre adott válaszok egy dologban mind megegyeznek: a hagyományos kultúrának azok az elemei, amelyek a későbbi századok emberei számára átmenthetők, feltétlen védelmet érdemelnek. Ennek szellemében jelentek meg az Operaház színpadán az 1890-es években a falusi székely paraszttáncosok, majd a 1930-as 1940-es években a Városi Színházban a Gyöngyösbokréta mozgalom táncosai. Az 1930-as évek szellemi mozgalmai hozták felszínre a paraszti költők és naiv falusi festők kultuszát is. A „tanulatlan” paraszti tehetségek felfedezésének ezek a jelei mindenképpen előzményként szolgáltak a Népművészet Mestere díj megszületéséhez.

b) A cím létrehozása és törvény formájában való közzététele

Magyarországon az 10440/1953. (VIII: 18.) számú minisztertanácsi határozat tette lehetővé a kiváló táncosok, énekesek, mesemondók és a népi tárgyalkotók kitüntetését. Az állam által adományozott cím elnevezése „A Népművészet Mestere”: „A népművészet fejlesztése terén kimagasló eredményeket elért népművészeknek – akár egyes alkotásaik, akár hosszabb időszak alatt kifejtett munkásságuk elismeréséül – Şa népművészet mestere´ cím és jelvény adományozható, a kitüntető címmel egyszeri 3.000 Ft-os pénzjutalom jár. A kitüntetett személy nyugdíjban részesíthető.”

(1. számú melléklet) A minisztertanácsi határozatban olvashatunk arról is, hogy a kitüntető címet évenként egyszer, augusztus 20-án a népművelési miniszter adományozza. Az előterjesztést a Népművészeti Intézet és a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége teszi a Minisztertanács számára. A kitüntetett személy jogosult „a népművészet mestere” cím és jelvény használatára. „A népművészet mestere” címmel járó jelvény: 46 mm átmérőjű, nyitott, népi ornamentikájú arany koszorú, rajta ívelten piros–fehér–zöld szalag „A népművészet mestere” felirattal. A jelvényt a határozat előírása szerint a bal mellen, illetőleg a bal kabáthajtókán kell viselni. A cím adományozásával járó költségekről a Népművelési Minisztérium gondoskodik. Noha a kitüntetéssel anyagi előnyök (jutalom, más adókulcs, nyugdíjkedvezmény stb.) is jártak (1–5. számú melléklet), elsősorban az erkölcsi elismerés volt fontos.

E minisztertanácsi határozathoz az inspirációt vélhetően a szovjet példa adta, amelyet az akkoriban Magyarországon járt szovjet közművelődési szakemberek, kultúrpolitikusok közvetítettek. A szakmai hátteret a népművészettel foglalkozó szakemberek (kutatók, pedagógusok, népművelők) 1952. évi győri ankétja biztosította. Kresz Máriának e tanácskozáson „Népi díszítőművészetünk fejlődésének útjai” címmel tartott előadása olyan elvi jelentőségű gondolatokat fogalmazott meg, amelyek nélkül e díj ebben a formában nem jöhetett volna létre. A kitüntetés létrehozását az is indokolta, hogy az 1930-as évektől virágzó, majd az 1950-es évektől újra fellendülő folklór revival mozgalmak már a figyelem középpontjába állították azokat a paraszti egyéniségeket és közösségeket, akiknek különleges szerepük volt a hagyomány továbbvitelében. Ebből következik, hogy bár „A Népművészet Mestere” címet szovjet mintára hozták létre, a cím odaítélésében a szakmai szempontok sokkal inkább szerepet játszottak, mint a politikaiak. Ezt támasztja alá az is, hogy eddig egyetlen egy olyan esetről sem tudunk, amikor valamelyik kiváló táncos egyéniség politikai okok miatt nem kapta volna meg e kitüntetést. 3

c) A díj kiadásának mechanizmusa

A címre való felterjesztés kezdetben a helyi közösségekből indult el és a megyei művelődési osztályokon keresztül jutott el a Művelődési Minisztériumba. Napjainkban bármely intézmény vagy társadalmi szervezet tehet javaslatot. A felterjesztéseket egy állandó kuratórium bírálja el. Az 1960-as évek végéig a felterjesztéshez az Igazságügyi Minisztérium jóváhagyására is szükség volt. Ez egyfajta politikai ellenőrzést tett lehetővé.

A felterjesztés mechanizmusa már kezdettől fogva magában hordozta annak a veszélyét, hogy nem kaphatja majd meg a kitüntetést mindenki azok közül, akiket megilletne. Ennek egyik oka a díjazottak számának korlátozása, amelynek értelmében egy évben összesen hét fő kaphatta meg a népművészet egész területéről. A másik ok az, hogy a kitüntetésről döntő kuratórium törekedett a területi és tematikai elosztás arányosságára, így a viszonylag szűk keresztmetszet miatt sokan kiszorultak, meghaltak a címet jogosan megérdemlők közül. A környező országok magyarságának táncos egyéniségei is sokáig kimaradtak a díjazásból, és a magyarországi nemzetiségek képviselőinek felterjesztése is csak az 1970-es évektől kezdődik. A kitüntetést kezdettől fogva augusztus 20-a alkalmával adták át, más kulturális díjakkal együtt. Ez a nap hagyományosan, az államalapító István király emléknapja, s 1949 után ez lett az új alkotmányról való megemlékezés napja is. Tehát az alkalom több szempontból is szimbolikus jelentőségű.

d) A díjazottakról

A címet 1953 óta közel 500 személy kapta meg. Közülük 49 táncos. A népművészet táncos mestereinek többsége férfi (80%). Ez egyrészt a magyar tánchagyomány sajátosságát, másrészt pedig a felterjesztők szemléletét tükrözi, amely szerint különleges értéket jelent a férfiak virtuóz tánctudása. A nők többségükben, mint kiváló férfitáncosok párjai kapták meg a díjat.

Ami a földrajzi eloszlást illeti, a népművészet táncos mesterei 15 kisebb táncrégiót, etnikai csoportot képviselnek. A legtöbb kitüntetett a Felső-Tisza vidékről, a Sárközből, a Duna mentéről, a dél-alföldi románok köréből és a Rábaközből való. A felsoroltakon kívül a nógrádi palócokat, a Kiskunságot, a Mezőföldet, Szeged környékét, Bodrogközt, Baranyát, Somogyot is képviseli néhány díjazott táncos. Az erdélyi tánchagyomány képviselői (Maros-Küküllő köziek, bukovinai székelyek, moldvai csángók, székelyföldiek) közül kezdetben azok kaphattak díjat, akik az 1940-es években települtek Magyarországra.

A magyarországi nemzetiségek közül eddig a virtuóz férfi és páros táncairól híres dél-alföldi románok, a magyarországi német és cigány táncosok kaptak kitüntetést.

II. Nemzetközi párhuzamok

A magyarországi hagyományőrző mozgalmak összhangban vannak a világ számos országában működő ún. élő emberi értékek rendszerével: Japán (1950-es évek), Koreai Köztársaság (1964), Fülöp-szigetek (1973, 1988), Thaiföld (1985), Románia (közelmúlt), Franciaország (1994). Bár ezen országok mindegyike az élő emberi értékek fogalmát használja, maga az elképzelés az UNESCO hagyományos kultúrák és folklór védelmére 1989-ben tett ajánlásai közé tartozik. Az élő emberi értékek fogalmán olyan egyéneket és közösségeket értünk, akik gyakorolják, és akik a legmagasabb szinten ismerik egy nép kulturális életének megkülönböztetett elemeinek megalkotásához és az anyagi kultúra értékeinek továbbéléséhez szükséges szakismereteket. 4

Az összeállításban szereplő adatbázis közreadásával e tevékenységhez kívánunk hozzájárulni.

* * *

Irodalom

Bucşan, Andrei
1971 Specificul dansului popular românesc. Bucureşti.
Felföldi László
   1999 A táncos egyéniségkutatás elveinek és módszereinek kialakulása. Zenetudományi dolgozatok 1999. 139–159.
Felföldi László–Gombos András
   1997 Kardos István 1897–1984. A népművészet táncos–énekes mestere. Apátfalva
Felföldi László–Gombos András
   1998 Nyisztor György 1922–1987. A népművészet táncos mestere. Szeged
Halmos István–Lányi Ágoston–Nagy Judit
   1987 Rétköz táncai és zenéje. Nyíregyháza
Halmos István–Lányi Ágoston–Pesovár Ernő
   1988 Vas megye tánc- és zenei hagyománya. Szombathely
Hoppál Mihály–Csonka-Takács Eszter (szerk.)
   1999 Irányelvek az πélő emberi értékek∫ rendszerének alapításához (UNESCO Közgyűlés, 1993.) Európai Folklór Intézet. Budapest
Ivančan, Ivan
   1964 Geografska podjela narodnih plesova u Jugoslaviji. Narodna Umjetnost 1964–65. 17–38. Zagreb
Kacarova, Raina–Dzsenev, Kiril
   1958 Bulgarian Folk Dances. Sofia
Karsai Zsigmond–Martin György
   1989 Lőrincréve táncélete és táncai. Budapest
Keszler Mária
   1988 A Népművészet mesterei – Táncos egyéniségek I. Táncművészeti dokumentumok 1988. 87–92. [Fülöp Ferenc (Decs), Ács György, Szuromi Péter.]
   1989 A Népművészet mesterei – Táncos egyéniségek II. Táncművészeti dokumentumok 1989. 44–54. [Fülöp Ferenc (Marosbogát), K. Kovács János, Gy. Bóli János.]
   1990 A Népművészet mesterei – Táncos egyéniségek III. Táncművészeti dokumentumok 1990. 51–59. [Karsai Zsigmond, Csombor Endre, Csombor Endréné Lőrinc Teréz.]
Kresz Mária
   1952 Népi díszítőművészetünk útjai. Ethn. LXIII. (1952) 10–43.
Lányi Ágoston–Martin György–Pesovár Ernő
   1983 A körverbunk története, típusai és rokonsága. Budapest
Morvai Péter–Pesovár Ernő (szerk.)
   1954 Somogyi táncok. Budapest
Martin György
   1962 Táncos népművészeinkről. Népművelés IX. 10. Népművelési tájékoztató. A Népművelés módszertani melléklete 3–4.
   1971 Adatok Tápé tánchagyományaihoz. Az oláhos és a csárdás. In Tápé néprajza. 737–758. (Szerk. Juhász Antal) Tápé
   1976 A magyar néptánckutatás egy évtizede 1965–1975. Táncművészeti Értesítő 1. sz. 81–112.
   1977 A népi előadóművészet mesterei. Nyelvünk és Kultúránk III. 66–70.
   1979 A magyar körtánc és európai rokonsága. Budapest
Pesovár Ferenc
   1955 Szuromi Péter. Egy kiváló paraszttáncosról. Táncművészet V. 366–368.
Szász János
   1981 Beszélgetés Martin Györggyel az új folklórhullám és néptáncmozgalom előzményeiről. Kultúra és közösség 4. sz. 42–53.
Torp, Lisbet
   1990 Chain and Round Dance Patterns: A Method for Structural Analysis and its Application to European Material. Copenhagen
Wolfram, Richard
   1962 Der Volkstanz als kulturelle Ausdrucksform der südosteuropäischen Völker. Die Volkskultur der südosteuropäischen Völker. Südosteuropa Jahrbuch VI. 63–84. München
Zalešak, Cyril
   1964 Ludové Tance na Slovensku. Bratislava


 

© 2009 Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság
Tel: +36 26 502-529, Fax: +36 26 502-502, E-mail: [email protected]
Cím: 2000 Szentendre, Sztaravodai út
http://szellemikulturalisorokseg.hu